Sõbra soovitamise programm

TINGIMUSED

1. MÕISTED

1.1. Tingimustel, mis on esitatud Monestro sõbra soovitamise programmi praegustes tingimustes (edaspidi tingimused) on sama tähendus kui Monestro portaali üldtingimustel ja investori määramises kasutatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui käesolevates tingimustes on märgitud teisiti.

1.1.1. Monestro on Monestro P2P OÜ, kes hoiab ja haldab portaali ning täidab muid loovutamislepingus ja portaali üldtingimustes nimetatud kohustusi;

1.1.2. Sõbra soovitamise programm on käesolev Monestro sõbra soovitamise programm;

1.1.3. Soovitaja on investor, kes tutvustab teist isikut investorina sõbra soovitamise programmi raames, saates vastava soovituse URL-lingi, mis on investorile tema portaalikontol kättesaadavaks tehtud;

1.1.4. Soovitatud isik on isik, kes registreerib end investorina, järgides kõiki vajalikke portaali üldtingimusi ja muid Monestro teenuste tingimusi, kasutades soovitaja poolt sõbra soovitamise programmi raames saadetud ainulaadset soovitamise URL-linki;

1.1.5. Soovituslink on Monestro poolt soovitajale loodud unikaalne soovituse URL-link sõbra soovitamise programmis osalemiseks;

1.1.6. Soovitusboonus on boonus kui rahaline makse või muul viisil boonus soovitajale, kui kõik soovitaja suhtes kohaldatavad tingimused on täidetud;

1.1.7. Registreerimisboonus on Monestro poolt soovitatud isikule rahalise väljamaksena makstav boonus, kui kõik soovitatud isiku suhtes kohaldatavad tingimused on täidetud;

1.1.8. Registreerimise kuupäev on päev, mil vastav isik registreerib end portaalis investorina, kasutades soovitajalt saadud soovituslinki ja Monestro saab registreerimist jälgida;

1.1.9. Investeerimiskuupäev on päev, mil vastav soovitatud isik teeb oma portaali kontol investeeringu 90 kalendripäeva jooksul alates registreerimise kuupäevast;

1.1.10. Investeerimisbilanss on järgmine arvutus: ostetud nõuded ostuhinnaga – põhiosa tagasimaksed nõuetelt – registreerimisboonusena saadud summa – müüdud nõuded müügihinnaga (kui see on kohaldatav).

2. ÜLDTINGIMUS

2.1. Monestro võib aeg-ajalt pakkuda võimalust teenida boonuseid, soovitades teisi isikuid saama Monestro investoriks. Monestro jätab endale õiguse peatada, lõpetada või muuta Sõbra soovitamise programmi tingimusi, sealhulgas Sõbra soovitamise programmi raames antud boonuste summasid igal ajal ja mis tahes põhjusel.

2.2. Monestro võib muuta kasutustingimusi koheselt ja ilma investoritele ette teatamata. Tingimuste uued versioonid ja muud sõbra soovitamise programmi tingimused avaldatakse platvormil.

2.3. Tingimusi kohaldatakse investoritele või teistele isikutele, kes osalevad sõbra soovitamise programmis. Sõbra soovitamise programmis osalemisega nõustuvad investorid ja teised isikud kasutama sõbra soovitamise programmi käesolevates tingimustes määratud viisil ega rikkuma portaali üldtingimusi ega muid Monestro teenuste tingimusi.

2.4. Investorid või muud isikud loetakse sõbrale soovitamise programmis osalevateks, kui nad täidavad allpool kirjeldatud nõudeid, mis kehtivad soovitajale või soovitatud isikule. Sõbra soovitamise programmis osalevatel investoritel lasub tõendamiskohustus vajalike tõendite esitamisel, mis näitavad, et nad vastavad kõigile vajalikele tingimustele. See tähendab, et kui Monestro avastab, et investor või muu isik, kes soovib osaleda sõbra soovitamise programmis, rikub mõnda nõuet, loetakse seda rikkumiseks, kuni ja kui vastav investor või muu isik, kes soovib osaleda sõbra soovitamise programmis, ei saada tõendeid, mida Monestro peab piisavaks.

2.5. Investorit või mis tahes muud isikut ei loeta soovitajaks või soovitatud isikuks ja ta ei saa käesolevate tingimuste kohaselt soovitusboonust ja/või registreerimisboonust, kui:

2.5.1. soovitaja või soovitatud isik on rikkunud neid tingimusi, portaali üldtingimusi või mis tahes muid Monestro või tema sidusettevõtete teenuste suhtes kohaldatavaid tingimusi;

2.5.2. soovitatud isik ei ole registreerunud investorina registreerimislingi kaudu ja/või Monestro ei ole võimeline sellist registreerimist jälgima (näiteks ei ole küpsises olemas soovituslinki jne);

2.5.3. soovitatud isik on juba Monestro portaali investor ja/või on juba osalenud sõbra soovitamise programmis;

2.5.4. soovitajal või soovitatud isikul ei ole õigust saada portaali investoriks vastavalt Monestro või tema sidusettevõtete mis tahes tingimustele;

2.5.5. soovitaja või soovitatud isik on kasutanud Monestro sõbra soovitamise programmi vääralt või kuritarvitanud seda (näiteks loonud mitu kontot või võltsitud konto või osalenud pakkumises, kasutades mitut või võltsitud e-posti aadressi või identiteeti, kasutanud sõbra soovitamise programmi eeliseid, mis ei ole käesolevate tingimuste kohaselt lubatud jne);

2.5.6. soovitaja või soovitatud isik tegelevad mis tahes pettusega (näiteks Monestro kaubamärgi või intellektuaalomandi ebaseaduslik kasutamine või muu Monestro õiguste rikkumine või muu seadusega vastuolus olev tegevus loetakse pettuseks);

2.6. Kahtluste vältimiseks on esitatud järgmised tegevused, mida peetakse Monestro kaubamärgi ebaseaduslikuks kasutamiseks, muu ebaseadusliku intellektuaalomandi kasutamise kõrval, või mida peetakse Monestro õiguste rikkumiseks (see on mittetäielik loetelu näidetest):

2.6.1. otseselt või kaudselt Monestro nimel tegutsemine (st peab olema selgelt eristatud Monestrona tegutsemine või enda nimel kolmandate isikutena tegutsemine);

2.6.2. mis tahes sotsiaalmeediakonto, portaali või veebisaidi avamine või haldamine, milles kasutatakse Monestro nime, logo või kaubamärki;

2.6.3. tasuliste otsingureklaamide (nt Google, Facebook või muu sarnane) kasutamine Monestro kaubamärgiga seotud või üldiste märksõnadega, liikluse saatmine oma domeenile ja selle automaatne ümbersuunamine Monestro saitidele või mis viivad otseselt Monestro saitidele, millel on seotud link;

2.6.4. Monestro reklaamimine e-kirjades/SMS-des või muudes sarnastes vahendites või tõuketeatised, ilma et nende sihtrühmale oleks tagatud loobumisvõimalus;

2.6.5. Monestro linkide lisamine mis tahes täiskasvanutele suunatud, kasiino-, rahatagastus-, kupongi-, diskrimineerivatele, vaenulikku või solvavat sisu sisaldavatele või vägivallale õhutavatele veebisaitidele või veebisaitidele, mille sisu ei austa teiste seaduslikke õigusi (sealhulgas teiste intellektuaalomandi õiguste rikkumine, nagu failijagamise, torrent- või piraatsaidid või muud intellektuaalomandi piraatluse vormid) või mis on teiste või muude sarnaste veebisaitide suhtes laimav;

2.6.6. brauserilaiendustes integreerimine või automatiseeritud süsteemi, skripti, programmi, valija või boti kasutamine mis tahes kanali kaudu soovituslingi levitamiseks või postitamiseks;

2.6.7. muud tegevused, mis rikuvad otseselt või kaudselt Monestro õigusi või kahjustavad mingil viisil Monestro mainet.

2.7. Monestro veebisait, turundusmaterjalid, kaubamärk, bränd, URL, soovituslink ja muud sarnased Monestro äritegevuse tooted ja nendega seotud õigused kuuluvad rangelt rahvusvahelise autoriõiguse, intellektuaalomandi õiguse või muu vastava õiguse kaitse alla. Sõbra soovitamise programmi tingimuste väärkasutamise korral saab Monestro kasutada kõiki õiguslikke õiguskaitsevahendeid investori(te) või teiste isikute vastu, kes soovivad sõbra soovitamise programmis osaleda, sealhulgas kohtumenetluse algatamine.

2.8. Soovituslink ja muud Monestro URL-id on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks, st nimetatud soovituslingi või muude URL-ide levitamine ilma Monestro eelneva kirjaliku nõusolekuta soovitaja, soovitatud isiku või kolmanda isiku majanduslikel eesmärkidel, mis ei ole selgelt lubatud käesolevate tingimuste kohaselt, ning kriminaalse, laimava või muul viisil ebaseadusliku iseloomuga tegevused on keelatud. Monestrol on täielik õigus otsustada, kas investori või muu poole tegevus, kes soovib osaleda või juba osaleb selles sõbra soovitamise programmis, loetakse keelatud tegevuseks või mitte, st tegevused, mis kuuluvad tingimustes toodud näidete hulka, kuuluvad Monestro ainupädevusse.

2.9. Monestro avalikes kanalites on rangelt keelatud teisendada, muuta, parnadada algset soovituslinki või mõnda muud Monestro URL-i. Soovituslingi või mis tahes muu Monestro URL-i kasutamine ei ole lubatud viisil, mis on vastuolus Monestro väärtustega ja/või heade äristandarditega.

2.10. Soovitaja või soovitatud isik ei tohi kasutada ebaseaduslikku või muul viisil taunitavat sisu seoses mis tahes suhtlusega, mis on seotud sõbra soovitamise programmiga ja mis tahes soovitusega, mis on tehtud sõbra soovitamise programmi raames.

2.11. Soovitaja ja soovitatud isik vastutavad mis tahes maksuaruandluse ja/või maksekohustuste eest, mida kohaldatakse seoses kõikide boonustega, mis on saadud selle sõbra soovitamise programmi raames.

2.12. Monestro veebisaidi tarkvaradefektide ärakasutamine või kuritarvitamine on rangelt keelatud. Investor, kes tuvastab kõik eelnimetatud tarkvaradefektid, peab Monestrot nendest teavitama kohe pärast tarkvaradefekti märkamist, võttes ühendust aadressil support@monestro.com. Kui investor kasutab või kuritarvitab Monestro tarkvaradefekte mis tahes viisil, kasutab Monestro investori vastu kõiki õiguskaitsevahendeid, sealhulgas algatab vajadusel kohtumenetluse investori või muu poole vastu, kes soovib või osaleb sõbra suunamise programmis.

2.13. Monestro jätab endale õiguse diskvalifitseerida mis tahes investor (sh blokeerida investori konto) igal ajal sõbrale soovitamise programmis osalemisest, kui selline investor ei täida tingimusi, portaali üldtingimusi või muid tingimusi teiste Monestro teenuste kohta, mis kehtivad vastava investori suhtes. Monestro jätab endale õiguse diskvalifitseerida kõik teised isikud, kes soovivad või juba osalevad sõbra soovitamise programmis, kuid ei ole veel investorid (sh blokeerida võimalus avada portaali konto tulevikus), igal ajal sõbra soovitamise programmis osalemisest, kui selline isik ei vasta tingimustele, portaali üldtingimustele või muudele tingimused teiste Monestro teenuste kohta, mis kehtivad vastavale isikule.

2.14. Kõiki käesolevate tingimuste kohaseid boonuseid kontrollib Monestro omal äranägemisel. Monestro võib soovitusboonuse ja/või registreerimisboonuse uurimise eesmärgil kinni pidada, kui soovitaja või soovitatud isiku tegevus tundub petturlik või kahtlane või kui soovitaja või soovitatud isik rikub neid tingimusi, portaali üldtingimusi või mis tahes muid Monestro teenuste tingimusi. Monestrol on õigus igal ajal teisendada või muuta boonuste teenimise, arvutamise ja väljamaksmise meetodeid.

2.15. Pange tähele, et kui soovitatud isikute investeeringud tühistatakse osaliselt või täielikult vastava soovitatud isiku portaalikontolt 90 kalendripäeva jooksul alates soovitusboonuse ja/või registreerimisboonuse maksmisest soovitatud isiku ja soovituste portaalikontole, on Monestrol täielik õigus nõuda igal ajal tagasi kogu väljamakstud soovitusboonus.

2.16. Monestro võib kasutada kolmandaid isikuid (sh kohus), et saada tagasi soovitusboonus ja/või registreerimisboonus või muud boonused, mis on välja makstud käesoleva sõbra soovitamise programmi raames.

2.17. Monestro jätab endale õiguse soovitusboonus ja/või registreerimisboonus tagasi nõuda pärast seda, kui selline boonus on krediteeritud soovitaja või soovitatud isiku portaalikontole ja Monestro leiab, et soovitaja või vastav soovitatud isik on sõbra soovitamise programmi kuritarvitanud või ära kasutanud, rikkunud tingimusi, portaali üldtingimusi või muid Monestro või selle sidusettevõtete teenuste tingimusi. Monestrol on õigus tasaarveldada makstud boonus(t)e summa vastava investori portaalikontol oleva rahaga. Kui Monestro nõue on suurem kui summa, mida saab tasaarveldada vastaval investori portaalikontol, on Monestrol õigus nõuda lisaks juba tasaarvestatud rahale ka makstud boonus(t)e täiendavat tagasimakset.

2.18. Käesolevas sõbra soovitamise programmis osalemisest tulenevaid õigussuhteid reguleerivad käesolevad tingimused, portaali üldtingimused või muud vastavad Monestro või selle sidusettevõtete teenuste tingimused.
Palun võtke Monestroga ühendust mis tahes probleemi ja/või lisateabe saamiseks igal ajal, saates e-kirja aadressile support@monestro.com.

3. SOOVITAJAKS KVALIFITSEERUMINE

3.1. Kui investor soovib soovitajana osaleda sõbra soovitamise programmis, tehakse soovituslink kättesaadavaks investori portaalikontol. Soovitaja võib soovituslinki jagada, saata või kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud tingimustele.

3.2. Kui investor kuulub soovitaja staatuse alla ja tingimusi ei ole rikutud, antakse investorile soovitusboonus.

3.3. Soovitaja saab ühekordse soovitusboonuse 1% vastava soovitatud isiku poolt portaali kaudu tehtud investeeringutest (maksimaalselt 500 eurot), mis arvutatakse järgmiselt:

3.3.1. soovitusboonuse arvutamine toimub investeerimiskuupäeval;

3.3.2. soovitusboonus arvutatakse investeerimisbilansi summast ainult juhul, kui soovitatud isiku investeering on vähemalt 10 eurot 90 kalendripäeva jooksul alates registreerimise kuupäevast;

3.3.3. kolmandate isikute hoiused on investeerimisbilansist välja jäetud;

3.3.4. soovitusboonus kantakse soovitaja portaalikontole 30 kalendripäeva jooksul pärast investeerimiskuupäeva, kui kõik soovitusboonuse tingimused on täidetud ja soovitatud isiku investeering on Monestro poolt heaks kiidetud.

3.4. Soovitaja saab sõbra soovitamise programmis osaleda kuni viis korda, st soovitusboonus krediteeritakse kuni viis korda, kui soovitatakse viit isikut, kes kvalifitseeruvad soovitatud isikuks (st viis eraldi soovitatud isikut).

4. SOOVITATUD ISIKUKS KVALIFITSEERUMINE

4.1. Kui investor soovib osaleda sõbra soovitamise programmis kui soovitatud isik, tuleb registreerimine Monestro portaalis teha soovitajalt saadud soovituslingi abil ja Monestro saab registreerimise ajal jälgida soovituslingi kasutamist.

4.2. Kui investor kuulub soovitatud isiku staatuse alla ja käesolevates tingimustes, portaali üldtingimustes või muudes Monestro teenuste vastavates tingimustes sätestatud tingimusi ei ole rikutud, antakse soovitatud isikule registreerimisboonus.

4.3. Soovitatud isik saab vastavale investorikontole portaali kaudu investeerimiseks ühekordse registreerimisboonuse 5 EUR, kui soovitatud isiku investeering on 30 kalendripäeva jooksul alates registreerimise kuupäevast vähemalt 10 EUR. Kolmandate isikute hoiused on välja jäetud.

4.4. Registreerimisboonus kantakse soovitatud isiku portaalikontole kohe pärast seda, kui soovitatud isiku portaalikonto on heaks kiidetud ja kõik tingimused registreerimisboonuse saamiseks on täidetud.

4.5. Soovitatud isik saab osaleda sõbra soovitamise programmis ainult üks kord, st registreerimisboonus kantakse üle ainult üks kord.

4.6. Monestro jätab endale õiguse nõuda registreerimisboonus täies ulatuses tagasi, kui asjaomane investor on saanud sellise registreerimisboonuse ja ei ole 30 kalendripäeva jooksul alates sellise registreerimisboonuse saamisest investeerinud vähemalt 10 eurot.

4.7. Juhul kui registreerimisboonust on kasutatud vastava investori poolt nõude ostmiseks, on Monestrol õigus müüa nõue ja kanda sellisest müügist saadud vahendid Monestro kontole või anda vastava investori nimel vastava nõude omandiõigus üle Monestrole. Monestro ei ole kohustatud teavitama vastavat investorit registreerimisboonuse tagasinõudmisest ega nõude müügist.