RESERVI KÄSITLEVAD PÕHIMÕTTED

Eesti seaduste alusel asutatud äriühingu Monestro P2P OÜ, registrikood 12651582 (edaspidi portaalihaldur), hallataval veebisaidil www.monestro.com (edaspidi portaal) investorikonto loomisel võtab investor teadmiseks siinsed reservi käsitlevad põhimõtted ja selle tulevased muudatused (edaspidi põhimõtted) ning nõustub nendega. Põhimõtetes kasutatud terminitel on portaali tingimustes (mida portaalihaldur sel ajal kohaldab) sätestatud tähendus. Kui portaali tingimused on siinsete põhimõtetega vastuolus, on ülimuslikud põhimõtted.

Eesmärk.

Portaalihaldur on vabatahtlikult loonud rahareservi, et maksta investoritele hüvitist vabade rahaliste vahendite ulatuses ja siinsetes põhimõtetes sätestatud muudel tingimustel investorite nõuete omandamise teel, kui laenupakkuja ei täida oma tagasiostukohustust (edaspidi reserv) ning kui muud põhimõtete tingimused on täidetud. Reserviga ei tagata, et investor saab oma investeeringu täielikult või osaliselt tagasi.

Reservi tehtavad sissemaksed.

Portaalihaldur teeb reservi omavahendite arvelt igakuiseid sissemakseid. Sissemaksete suuruse määrab portaalihaldur riskihinnangu põhjal. Tavaliselt on reservi igakuine sissemakse 0,35% – 0,55% kõigi nõuete täitmata põhisummadest.

Reservi tehtavate sissemaksete peatamine.

Kui reservi suurus ületab 10% kõigi nõuete tasumata põhisummadest, on portaalihalduril õigus reservi tehtavad sissemaksed peatada. Sissemaksete tegemist reservi jätkatakse uuesti, kui reservi suurus on vähenenud allapoole eelnimetatud määra. Peale selle võib portaalihaldur peatada sissemaksete tegemise reservi ja jätkata nende tegemist uuesti igal ajal oma äranägemisel.

Reservi suurus.

Portaalihaldur avaldab reservi suuruse portaalis. Portaalihaldur ajakohastab reservi suurust kord kuus (seega võib reservi tegelik suurus mõnevõrra erineda).

Reservi kasutamine.

Reservi kantud rahalised vahendid kuuluvad portaalihaldurile ja portaalihaldur hoiab neid pangakontol, mis on avatud tema nimele üksnes reservi hoidmise eesmärgil. Portaalihaldur võib reservi kantud rahalisi vahendeid kasutada selleks, et

1) omandada nõudeid investoritelt ja teha muid väljamakseid investoritele, kui laenupakkuja ei täida oma tagasiostukohustust ning kui muud põhimõtete tingimused on täidetud;
2) maksta pangatasusid (sealhulgas ülekandetasusid ja hooldustasu), mis on seotud reservi hoidmiseks kasutatava pangakontoga.

Nõuete omandamine investoritelt.

Piiramata meetmeid, mida portaalihaldur võib loovutamise või edasiloovutamise lepingu või portaali tingimuste kohaselt võtta, kasutab portaalihaldur reservi kantud rahalisi vahendeid nõuete omandamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) laenupakkuja ei ole nõudega seotud tagasiostukohustust täitnud kolme kuu jooksul pärast tagasiostukohustuse tekkimist;
2) laenupakkuja ja portaalihaldur ei ole kolme kuu jooksul pärast tagasiostukohustuse tekkimist kokku leppinud maksegraafiku ajatamises tagasiostuhinna tasumiseks;
3) vajalikud rahalised vahendid on reservis olemas.

Nõude ostmise hind on võrdne nõude tasumata põhisummaga (edaspidi väljamakse). Kui portaalihaldur on loovutanud nõude ning loovutamise või edasiloovutamise lepingust (mille alusel investor nõude omandas) tulenevad investori nõuded laenupakkuja vastu kolmandale isikule (investori nimel), on väljamakse maksimumsuurus loovutamise tulemusel investori saadud summa ja nõude tasumata põhisumma vahe. Kui reservi kantud rahalistest vahenditest ei piisa, et teha täielik väljamakse kõigi nõuete eest, mille suhtes tekkis tagasiostukohustus samal ajal, arvutatakse igale asjaomasele investorile tasutav summa pro rata igale asjaomasele investorile sel ajal kuuluva nõude põhisummaga. Vajalikud arvutused teeb portaalihaldur.

Portaalihaldur ostab nõuded nendega seotud tagasiostukohustuse tekkimise järjekorras, alustades nõudest, mille suhtes tekkis tagasiostukohustus kõige varem. Kui portaalihaldur teeb reservist makse investori portaalikontole, läheb nõude vastava osa omandiõigus automaatselt portaalihaldurile üle niipea, kui makse on investori portaalikontole tehtud.

Riskid

Investor võtab teadmiseks ja nõustub, et iga reservist tehtud makse vähendab reservi kantud rahaliste vahendite suurust. Portaalihaldur ei taga, et reservis on piisavalt rahalisi vahendeid investorile väljamakse või täieliku väljamakse tegemiseks.

Investor mõistab laenusaaja ja -pakkuja kohustuste täitmata jätmise riski, mille tagajärjel ei pruugi investor nõuet, tagasiostuhinda ega väljamakset (täies ulatuses) tagasi saada, ning nõustub sellega. Portaalihaldur ei vastuta mingil juhul kahju eest, mis tuleneb nõudest või tagasiostuhinna või väljamakse tasumata jätmisest. Portaalihaldur ei ole kohustatud nõude hinda ega tagasiostuhinda ega ühtki nende osa investorile tagasi maksma.

Reserviga ei tagata, et investor saab makse iga kord, kui investor on kandnud kahju põhjusel, et laenupakkuja on jätnud oma tagasiostukohustuse täitmata. Reserv ei kujuta endast portaalihalduri garantiid. Seega, kui investor kaalub, kas või kui palju investeerida, ei tohiks ta tugineda reservist tehtavatele võimalikele maksetele.

Põhimõtete muudatused.

Portaalihaldur võib põhimõtteid oma äranägemisel igal ajal muuta, avaldades portaalis uued põhimõtted, sealhulgas võib portaalihaldur muuta väljamaksete tegemise reegleid.

Reservi kasutamise lõpetamine.

Portaalihaldur võib reservi kasutamise igal ajal oma äranägemisel lõpetada. Rahalised vahendid, mis on reservi kasutamise lõpetamise ajal reservis, kuuluvad portaalihaldurile.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine.

Siinsetele põhimõtetele ja nendest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme. Põhimõtetest tulenevad poolte vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Küsimused ja kaebused.

Küsimuste, probleemide, soovituste või kaebuste korral võtke ühendust portaalihalduriga e-posti aadressil info@monestro.com.. Vajalikku tuge või nõuandeid on võimalik küsida ka Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt või Euroopa tarbijakeskuste võrgustikult (ECC-Net). ECC-Net on kättesaadav igas Euroopa riigis.

Seda reservi käsitletavat põhimõttet värskendati viimati 03.04.2021.