Üldtingimused

1. MÕISTED JA TÕLGENDAMINE

1.1. Omandaja – on investor, kes on omandanud laenupakkujalt või teiselt investorilt loovutamise või edasiloovutamise lepingu alusel nõude.

1.2. Loovutamise leping – on laenupakkuja ja investori kui omandaja vahel sõlmitav leping, mille alusel annab laenupakkuja laenulepingust tuleneva nõude omandajale üle.

1.3. AutoInvest – on portaali tehniline rakendus, mille abil saab investor esitada automaatseid investeerimistaotlusi, mis vastavad investori varem kindlaksmääratud kriteeriumidele.

1.4. Laenusaaja –on füüsiline isik, kellega laenupakkuja on sõlminud laenulepingu.

1.5. Tööpäev – on iga päev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega riigipüha Eestis.

1.6. Tagasiostmine – on protsess, mille käigus laenupakkuja ostab omandajale müüdud nõude tagasi ja mille vormistab laenupakkuja nimel portaalihaldur, kui laenupakkujal tekib tagasiostukohustus või -õigus.

1.7. Nõue – on laenupakkuja rahanõue või osaline rahanõue laenusaaja vastu, kusjuures nimetatud nõue tuleneb laenupakkuja ja laenusaaja vahelisest laenulepingust, see läheb portaali vahendusel üle omandajale ning see on sätestatud loovutamise lepingus. Nõue võib koosneda osaliselt või tervikuna laenu põhisummast, intressist ja muudest kõrvalnõuetest.

1.8. Nõude hind -on nõude loovutamise tasu, mida on nimetatud loovutamise lepingus.

1.9. Krediidiskoor – on laenusaaja prognoositavat maksekäitumist ja riskitaset käsitlev subjektiivne hinnang, mille laenupakkuja on koostanud investori jaoks ning mille laenupakkuja võib esitada (kuid ei ole kohustatud esitama) portaalihaldurile, et selle saaks portaali vahendusel esitada investorile.

1.10. Laenumaksete ja sissetuleku suhtarv (DSTI) – on laenusaaja sissetuleku ja laenukoormuse suhtarv, mida kasutatakse mõistliku laenukoormuse arvutamiseks ning mille laenupakkuja võib esitada (kuid ei ole kohustatud esitama) portaalihaldurile, et selle saaks portaali vahendusel esitada investorile investeerimisotsuse tegemiseks.

1.11. Intress – on tasu, mis arvutatakse loovutamise lepingu alusel ja mille laenupakkuja tasub omandajale.

1.12. Investeerimistaotlus – on taotlus, mille investor on esitanud portaali vahendusel nõude omandamiseks.

1.13. Investor -on portaali kasutaja, kes on registreerunud selleks, et teha investeeringuid, ning kellel on võimalik osta nõudeid ja saada omandajaks kooskõlas loovutamise lepinguga.

1.14. Laen –on laenusaajale kooskõlas laenulepinguga väljastatud ja laenusaaja poolt veel tagasi maksmata laenu põhisumma või selle osa, mille laenusaaja maksab loovutamise lepingu alusel tagasi ning mida portaal omandaja kasuks portaali kaudu omandajale vahendab.

1.15. Laenuleping – on laenusaaja ja laenupakkuja vahel sõlmitud leping, mis võib olla laenu- või krediidileping või sarnast liiki finantskokkulepe.

1.16. Laenupakkuja – on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis asutatud äriühing, millel on seaduslik õigus anda tarbijakrediiti ja mis on sõlminud portaalihalduriga laenupakkuja lepingu, mis annab portaalihaldurile õiguse anda laenupakkujate nõuded portaalis investoritele üle.

1.17. Isikuandmed – on kõik füüsilist isikut käsitlevad andmed, mida portaal töötleb ja mis võimaldavad isikut otseselt või kaudselt tuvastada.

1.18. Riikliku taustaga isik -on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (nt riigipea või valitsusjuht; minister, ase- või abiminister; seadusandliku organi liige; erakonna juhtorgani liige; riigikohtu kohtunik; riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige; suursaadik või asjur;;kaitsejõudude kõrgem ohvitser; riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige; rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige), või riikliku taustaga isiku pereliige (nt abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, riikliku taustaga isiku laps ja lapse abikaasa või elukaaslane või riikliku taustaga isiku vanem); aga ka isik, kelle kohta on teada, et ta on juriidilise isiku või õigusliku üksuse ühine kasusaav omanik koos kõrge riigiametnikuga või füüsilise isikuga, kes on teadaolevalt kõrge riigiametniku kasuks asutatud juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, või tal on lähedased suhted sellise riigiametniku või füüsilise isikuga. Kui teil tekib kahtlus selles, kas teie ise võite olla või kas teie pereliige võib olla riikliku taustaga isik, võtke ühendust portaalihalduriga e-posti aadressil info@monestro.com.

1.19. Portaal on portaalihalduri hallatav e-teenuste keskkond internetiaadressil www.monestro.com, mille kasutajad saavad kasutada portaalihalduri pakutavaid interaktiivseid teenuseid, muu hulgas elektroonilist süsteemi, milles portaalihaldur esitab olemasolevad nõuded, et hõlbustada portaali kaudu nõuete või nende osade loovutamist omandajale.

1.20. Portaalikonto –on portaalis investorile loodud ja portaalihalduri hallatav virtuaalne konto, millel peetakse jooksvat arvestust tehingute üle, mis investor on portaali kaudu teinud, ning mille kaudu teeb investor nimetatud tehingutega seotud makseid.

1.21. Portaalihaldur – on Monestro P2P OÜ, kes peab ja haldab portaali ning täidab muid kohustusi, mis on sätestatud laenulepingus või loovutamise lepingus ja siinsetes portaali tingimustes.

1.22. Portaali tingimused – on käesolevad tingimused, mida kohaldatakse portaali iga investori suhtes ja milles on kirjeldatud portaalihalduri pakutavate teenuste kasutamise tingimusi.

1.23. Hinnakiri –on portaalis avaldatud ja portaali teenuseid käsitlev kehtiv hinnakiri, mis moodustab portaali tingimuste lahutamatu osa.

1.24. Privaatsuspõhimõtted – on portaali veebisaidil kättesaadav dokument, milles on avaldatud teave selle kohta, kuidas portaalis isikuandmeid töödeldakse.

1.25. Edasiloovutamise leping – on järelturul sõlmitud leping, mille alusel omandaja loovutab varem omandatud nõude edasi teisele investorile.

1.26. Edasimüügipakkumus – on investori tehtud pakkumus nõude müümiseks järelturul.

1.27. Ostukinnitus – on omandaja kinnitus, milles omandaja teatab oma soovist omandada üht või mitut edasimüügipakkumuses nimetatud nõuet, nõustudes seeläbi investori edasimüügipakkumusega.

1.28. Laenulepingu näidis – on laenupakkuja lepingu alusel iga laenupakkuja esitatud näidisdokument, milles on sätestatud laenulepingu kavandi üldosa, mille põhjal asjaomane laenupakkuja laenulepingud sõlmib.

1.29. Järelturg –on portaali funktsioon, mis võimaldab investoritel müüa ja osta portaalis omandatud nõudeid, sõlmides selle kohta edasiloovutamise lepingu.

1.30. Teenustasu –on hinnakirjas esitatud tasu, mille investor maksab portaalile nõuete töötlemise eest kooskõlas portaali tingimuste, laenulepingu ja/või loovutamise lepinguga, või muu siinsetes portaali tingimustes kokku lepitud ja hinnakirjas esitatud tasu.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Portaalis registreerudes nõustub investor portaali tingimuste kohaldamisega ja kinnitab, et on tutvunud privaatsuspõhimõtetega, mis on kättesaadavad aadressil www.monestro.com.

2.2. Portaalihaldur aitab sõlmida loovutamise ja edasiloovutamise lepinguid ning haldab portaalis investorite nõudeid kooskõlas siinsete portaali tingimustega.

2.3. Portaalihaldur haldab investorite nõudeid ulatuses, milles see on vajalik portaalis teenuste pakkumiseks. Nõudeid hoitakse loovutamise lepinguga ettenähtud ulatuses portaalihalduri enda varast eraldi. Portaalihaldur haldab nõuet investorite huvides ja juhiste järgi. Investorid ei tohi ühepoolselt tühistada volitust, mis on antud portaali tingimuste või loovutamise lepingu alusel.

2.4. Portaalis pakutavate teenuste kasutamise leping loetakse investori ja portaalihalduri vahel sõlmituks hetkest, mil investor on portaali tingimused kinnitanud ning kasutaja on portaalis tuvastatud. Investori e-posti aadressile saadetakse sellekohane e-kinnituskiri. Investor saab portaali tingimuste ja kõikide sõlmitud loovutamise lepingutega tutvuda portaalikontol.

3. PORTAALIS INVESTORINA REGISTREERUMINE

3.1. Portaalis pakutavate teenuste kasutamiseks peab isik registreerima end investoriks ja saama portaalikonto kasutajaks.

3.2. Füüsilise isiku puhul võib portaalis investoriks registreeruda üksnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Šveitsi kodanik või alaline elanik, kes on vähemalt 18aastane ja täielikult teovõimeline.

3.3. Juriidilise isiku puhul võib portaalis investoriks registreeruda üksnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis registreeritud äriühing, mis on täielikult õigusvõimeline ja mille esindaja vastab punktis 3.2 sätestatud nõuetele.

3.4. Registreerumisel tuleb läbida ka punktis 4 kirjeldatud veebipõhine tuvastusprotsess.

3.5. Peale eelnimetatu on investor kohustatud esitama igal ajal lisateavet, dokumente ja kinnitusi, kui Monestro seda nõuab, et kontrollida investori isikusamasust või hinnata investoriga seotud riske ning et teha kindlaks, kas investor on riikliku taustaga isik või mitte. Investor on kohustatud teavitama portaalihaldurit kõikidest muudatustest, mis on seotud registreerumise ajal esitatud teabe, dokumentide või kinnitustega. Teade tuleb esitada kolme (3) tööpäeva jooksul pärast muudatusest teada saamist.

3.6. Investorid on kohustatud esitama kehtivaid ja õigeid andmeid ja dokumente. Kui esitatud andmed on ebaõiged, võib portaalihaldur tõlgendada seda kui kahtlast tegevust, mille tagajärjel blokeeritakse investori konto kooskõlas punktiga 3.12.

3.7. Iga kord, kui investor soovib siseneda oma portaalikontole, peab investor logima sisse, kasutades selleks enda eelistatud viisi, milleks võib olla:
3.7.1. investori e-posti aadress ja valitud parool;
3.7.2. mobiil-ID, Smart-ID või isikutunnistus.

3.8. Investori parooli peetakse konfidentsiaalseks teabeks ja portaalihaldur on kohustatud vältima selle sattumist kolmandate isikute kätte. Samuti on investor kohustatud hoidma oma parooli turvaliselt ja seda korrapäraselt uuendama.

3.9. Kui investori parool on või võib olla saanud teatavaks kolmandale isikule, peab investor portaalihaldurit sellest viivitamata teavitama, kasutades selleks portaalis esitatud kontaktandmeid. Portaalihaldur blokeerib asjakohase portaalikonto esimesel võimalusel ja nii kauaks, kuni investorile on esitatud uued sisselogimisandmed.

3.10. Kui investori parool sisestatakse 5 (viis) korda valesti, blokeeritakse portaalikonto 24 tunniks.

3.11. Kui portaalihalduril on tekkinud kahtlus, et portaalikontole on sisenetud loata, võib portaalihaldur investori portaalikonto blokeerida.

3.12. Portaalihaldur võib portaalikonto blokeerida ka juhul, kui portaalihalduri subjektiivse hinnangu kohaselt on tegemist kahtlase tegevusega, või muudel juhtudel portaalihalduri oma äranägemisel, et hoida ära kahju tekkimist ning tagada konfidentsiaalsus- ja õigusnõuete täitmine.

3.13. Portaalihaldur võib keelduda investori registreerimisest selgitust esitamata.

4. INVESTORITE TUVASTAMINE JA TEHINGUTE KINNITAMINE PORTAALIS

4.1. Portaalihaldur tuvastab portaalis investoritena registreeruvate isikute isikusamasuse kooskõlas oma sisekorraga.

4.2. Portaalis saavad tehinguid teha üksnes (füüsilised ja juriidilised) isikud, kelle isikusamasus on tuvastatud portaalihalduri nõutud viisidel ning kes on registreerunud investoriteks.

4.3. Investorite isikusamasus tuvastatakse ja seda kontrollitakse veebipõhiselt, kasutades selleks isikut tõendavaid dokumente ning tehnoloogialahendusi. Registreerumisprotsessi järel tuvastatakse investori isikusamasus edaspidi kas kolmandast isikust pangana tegutseva kinnitaja kaudu või peavad investorid tegema tuvastusmakse pangakonto kaudu, mis on avatud investori nimele krediidiasutuses, mis on registreeritud või mille tegevuskoht asub Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis.

4.4. Portaalihalduril on õigus küsida investorilt lisateavet või -dokumente, et kontrollida investori isikusamasust või investori esitatud teavet. Portaalihaldur võib portaalis isikusamasuse tuvastamise protsessi muuta.

4.5. Investor vastutab õiguslike tagajärgede eest, mis tulenevad mis tahes tehingutest, maksetest, maksekorraldustest, juhistest, taotlustest, lepingutest, dokumentidest ja teabest, mille investor on portaalikonto vahendusel portaalis esitanud.

4.6. Portaalihaldur võib blokeerida investorite algatatud tehingud, kui a) portaalihalduril tekib kahtlus, mis on seotud investori isikusamasusega või investori poolt portaalis esitatud teabega; b) c) portaalihalduril tekib kahtlus, mis on seotud tehingu eesmärgi või sisuga, või d) investori portaalikonto on blokeeritud punktides 3.10–3.13 kirjeldatud põhjustel.

5. INVESTORI PORTAALIKONTO

5.1. Kui registreerumisprotsess lõpeb, saab investor portaalis isikliku portaalikonto.

5.2. Maksed, mis kantakse portaalikontole portaalis tehingute sõlmimiseks, tehakse asjakohaste maksete tasumise teel investori isiklikult pangakontolt, mille andmed on portaalihaldurile eelnevalt avaldatud (kooskõlas punktis 4.3 esitatud nõuetega), portaalihalduri pangakontole. Portaalihalduri pangakonto andmed on esitatud veebisaidil www.monestro.com. Maksekorraldusse tuleb lisada investori portaalikonto viitenumber.

5.3. Portaalikontot kasutatakse selleks, et pidada jooksvat arvestust omandatud nõuetest saadud rahaliste vahendite, omandatud nõuete eest makstud rahaliste vahendite ja portaalis pakutavate teenuste kasutamise eest portaalihaldurile makstud rahaliste vahendite üle. Portaalikontol peetakse arvestust ka portaali vahendusel sõlmitud loovutamise lepingute ja/või edasiloovutamise lepingute kohta.

5.4. Kõik portaalihaldurile mõeldud maksed tuleb tasuda eurodes (€). Kui investor tasub portaalihalduri kontole makse muus vääringus, konverteerib portaalihalduri pank makse eurodesse selle panga kohaldatavate määrade alusel ning investori portaalikontol kajastub see summa eurodes. Eeltoodu ei mõjuta portaalihalduri muid õigusi. Portaalihaldur arvab konverteerimiskulud investori portaalikontolt automaatselt maha.

5.5. Portaalihalduril on õigus keelduda sellise makse vastuvõtmisest, mis ei vasta portaalihalduri kehtestatud nõuetele (nt kui makset on püütud teha pangakontolt, mis on avatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike asuvas krediidiasutuses). Sellisel juhul kantakse rahalised vahendid tagasi asjakohasele kontole.

5.6. Kui makse on tehtud edukalt, kajastub investori tasutud summa investori portaalikontol hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle summa laekumist portaalihalduri pangakontole.

5.7. Investorid on kohustatud teavitama portaalihaldurit viivitamata, kui tasutud makse ei ole nende portaalikontole laekunud, samuti juhul, kui investori portaalikontole on laekunud makse ekslikult. Investoril ei ole õigust kasutada ega võtta välja summasid, mis on tema portaalikontole üle kantud ekslikult. Kõik väljavõetud rahalised vahendid tuleb kanda tagasi portaalihaldurile. Kui selliseid rahalisi vahendeid on kasutatud portaaliga seotud tehingus, tühistatakse tehing Monestro äranägemisel või portaalihaldur võib nõuda, et investor kannaks väljavõetud rahalised vahendid tagasi portaalihaldurile.

5.8. Portaalihalduri pangakontol hoitavate investori rahaliste vahendite eest investorile intressi ei maksta.

5.9. Kui portaali tingimustes ei ole teisiti sätestatud, võib investor spetsiaalse portaalis kasutatava avalduse abil esitada igal ajal maksekorralduse, et kanda investori portaalikontol olev positiivne saldo investori isiklikule pangakontole, mille andmed on portaalihaldurile eelnevalt avaldatud (kooskõlas punktiga 4.3). Investor võib esitada maksekorraldusi portaalikontol olevate rahaliste vahendite kohta üksnes täissentidest moodustuva summa ulatuses.

5.10. Investori kasutatavat pangakontot võib muuta, esitades portaalihaldurile portaali vahendusel sellekohase teabe. Seejuures kohaldatakse punktis 4.3 kirjeldatud tingimusi.

5.11. Portaalihaldur on kohustatud täitma maksekorralduse ühe kuni kolme (1–3) tööpäeva jooksul, eeldusel et investor on tasunud portaalihaldurile ülekandega seotud teenustasu.

5.12. Investor võib portaali vahendusel sõlmida tehinguid, näiteks omandada nõuet, müüa nõue edasi või teha muid makseid või tehinguid, üksnes investori portaalikontol investori positiivse saldona kajastatud rahaliste vahendite ulatuses.

5.13. Kui investor on teinud portaalis tehingu, broneeritakse kontol kajastuvate investori rahaliste vahendite positiivne saldo vajalikus ulatuses nii kauaks, kuni tehinguga seotud maksed on tasutud. Investor ei saa broneeritud rahaliste vahendite ulatuses selle aja jooksul teha muid tehinguid ega raha välja võtta.

5.14. Portaalihaldur võib kasutada investorile kuuluvaid rahalisi vahendeid üksnes eesmärkidel, mis on sätestatud siinsetes portaali tingimustes ja muudes investori poolt portaalis pakutavate teenuste kasutamise teel sõlmitud lepingutes. Esmajärjekorras arvatakse investori portaalikonto jäägist maha portaalihaldurile makstavad tasud ja kulud. Teises järjekorras täidetakse rahaliste vahendite arvelt portaalis sõlmitud lepingutest tulenevad investori kohustused teiste investorite ja laenupakkujate vastu.

5.15. Portaalihalduril on õigus investori portaalikonto sulgeda, kui investori viimasest aktiivsest tegevusest portaalis on möödunud kuus (6) kuud ja tema portaalikonto jääk on väiksem kui üks (1) euro. Investori portaalikontol olevat alla üheeurost summat kohaldatavate tehingukulude tõttu investorile välja ei maksta.

5.16. Portaalihalduril on õigus lõpetada investori portaalikonto kasutamise õigus, keelduda rahaliste vahendite vastuvõtmisest investorilt ja/või blokeerida ligipääs investori portaalikontole või sulgeda see, kui investori või tema tegevuse suhtes portaalis on tekkinud rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud kahtlused või kui investor rikub kohustusi, mis tulenevaid portaali tingimustest, loovutamise lepingust või edasiloovutamise lepingust.

6. NÕUETE OMANDAMINE

6.1. Kui investori portaalikontol on nõude hinna tasumiseks piisaval hulgal rahalisi vahendeid, võib investor omandada nõudeid.

6.2. Nõuded on loetletud portaalis teabe põhjal, mille on esitanud laenupakkujad olemasolevate laenusaajatega sõlmitud laenulepingute kohta. Laenulepingu näidis on investoritele nähtav koos portaalis oleva teabega laenupakkuja kohta. Investorid saavad tutvuda ka laenusaaja krediidiskoori ning laenumaksete ja sissetuleku suhtarvuga (DSTI), kui laenupakkuja on portaalihaldurile sellekohased andmed esitanud.

6.3. Investorid võivad portaalis selleks ettenähtud kohas esitada investeerimistaotluse, et omandada üks või mitu nõuet, mida laenupakkujad sel ajal pakuvad.

6.4. Kõikidel investoritel on õigus omandada kogu nõue või selle osa laenupakkuja määratud hinna eest. Nõude hind määratakse eurodes nõude alusel tasutavate laenu põhisummade ja selle juurdehindluse või allahindluse põhjal (kui on).

6.5. Enne investeerimistaotluse esitamist võib investor nõude omandamise eesmärgil tutvuda laenupakkkujaga sõlmitava loovutamise lepingu üldtingimustega. Loovutamise lepingu üldtingimused moodustavad loovutamise lepingu lahutamatu osa. Kui loovutamise lepingu üldtingimused on kooskõlas investori kavatsustega, võib investor portaali vahendusel esitada investeerimistaotluse.

6.6. Investeerimistaotluse esitamisel muutub nõude omandamine investorile siduvaks ning investor volitab portaalihaldurit debiteerima investori portaalikontolt vajalikud rahalised vahendid ja kandma need laenupakkujale kooskõlas asjakohase loovutamise lepingu tingimustega. Investoril ei ole õigust esitatud investeerimistaotlust tagasi võtta ega muuta.

6.7. Investeerimistaotlus, sealhulgas rakenduse AutoInvest abil loodud investeerimistaotlus, on investori tahteavaldus, st nõusolek loovutamise lepingu sõlmimiseks, ning loovutamise leping loetakse seeläbi laenupakkuja ja asjaomase investori vahel automaatselt sõlmituks.

6.8. Investorite esitatud investeerimistaotlused registreeritakse kronoloogilises järjekorras.

6.9. Asjakohase nõude omandiõigus läheb investorile üle loovutamise lepingu sõlmimisel. Investorile esitatakse tehinguteave ja loovutamise leping tema portaalikonto vahendusel.

6.10. Investor kinnitab ja mõistab, et nõude omandamisel ei saa investor asjakohase laenulepingu alusel laenusaaja ainsaks võlausaldajaks. Investor omandab üksnes nõude, mille laenupakkuja on portaalis esitanud (st osa laenulepingust tulenevatest kõikidest rahalistest nõuetest laenusaaja vastu). Portaalihaldur töötleb nõuet portaali tingimuste ja loovutamise lepingu alusel koos teistele portaali kasutavatele investoritele kuuluvate muude nõuetega, mis tulenevad samast laenulepingust.

6.11. Omandaja mõistab laenusaaja kohustuste täitmata jätmise riski, mille tagajärjel ei pruugi omandaja nõuet täies ulatuses tagasi saada, ja nõustub sellega. Portaalihaldur ei ole kohustatud soodustama laenulepingust tulenevate laenusaaja kohustuste täitmist. Portaalihaldur võib oma äranägemisel võtta kohustuse soodustada loovutamise lepingust tulenevate laenupakkuja kohustuste täitmist (portaalihaldur ei ole siiski kohustatud mingeid meetmeid võtma). Olenevalt võetud meetmetest võidakse nõuda lisateenustasu. Portaalihaldur ei vastuta mingil juhul nõudest tuleneva kahju eest, sealhulgas ei hüvita portaalihaldur omandajale nõude hinda ega selle osa.

7. LOOVUTAMISE LEPING

7.1. Loovutamise lepingu sõlmimisel saab investorist omandaja ja nõude hind võetakse viivitamata omandajate portaalikonto(de)lt maha. Portaalihaldur kannab laenupakkujale tasutava summa üle ja teeb asjakohase koostöölepingu alusel laenupakkujaga vajalikud arveldused.

7.2. Loovutamise lepingu tingimused koos omandatud nõude tagasimaksegraafikuga ning laenu tagastamise lõpptähtpäeva ja kohaldatava intressiga on omandajatele nähtavad nende portaalikontode vahendusel. Omandaja ei saa tutvuda nõude aluseks oleva laenulepinguga ja laenusaaja isikut omandajale ei avaldata.

7.3. Laenusaaja tasub laenu- ja intressimakseid ning muid nõudest tulenevaid kõrvalmakseid laenupakkujale laenulepingus sätestatud maksegraafiku alusel. Laenupakkuja kannab iga loovutatud nõude eest tasutavad rahalised vahendid üle portaalihaldurile ja portaalihaldur jaotab need asjakohaste omandajate vahel. Jaotamise järjekord on järgmine, kui loovutamise või edasiloovutamise lepingus ei ole ette nähtud teisiti:
7.3.1. laenumakse põhisumma tasumiseks laekunud vahendid jaotatakse asjakohaste omandajate vahel proportsionaalselt omandatud nõuete alusel;
7.3.2. loovutamise lepingus sätestatud nõudest tulenevad intress ja muud kõrvalnõuded jaotatakse asjakohased nõuded omandanud omandajate vahel;
7.3.3. kui nõue on müüdud edasi järelturul (kooskõlas punktiga 9), jaotatakse laenusaaja poolt esialgsele omandajale ja järelturu omandajale tasutavad rahalised vahendid nende kahe omandaja vahel. Portaalihaldur arvutab igale omandajale tasutavad summad edasiloovutamise lepingu kuupäeva alusel ja nende päevade arvu alusel, mil nõue igale omandajale sel perioodil kuulus.

7.4. Kõik omandajale ülekantud rahalised vahendid kajastuvad omandaja portaalikontol. Rahalisi vahendeid võib portaalikontolt välja võtta punktis 5.8 sätestatud korra kohaselt.

7.5. Nõude hinna ja tagasimaksete tasumise täielik kord ning muud tingimused, mida ei ole siinsetes portaali tingimustes käsitletud, on esitatud loovutamise lepingus.

8. AUTOINVEST

8.1. Investorid võivad esitada investeerimistaotlusi automaatse rakenduse AutoInvest abil, mis tegutseb ilma investori sekkumiseta.

8.2. Rakenduse AutoInvest saab aktiveerida investori portaalikontol selleks ettenähtud kohas, kus investorid peavad tegema valiku eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide vahel, mille põhjal hakkab AutoInvesti funktsioon investeerimistaotlusi esitama.

8.3. AutoInvesti kasutamise korra kohaselt sõlmitakse loovutamise lepingud punktide 6 ja 7 alusel.

8.4. Kinnitus AutoInvesti funktsiooni kasutamise kohta investori portaalikontol moodustab ühtlasi investori poolt portaalihaldurile antud volituse investeerimistaotluste esitamiseks, loovutamise lepingute sõlmimiseks ja tehingute tegemiseks investori portaalikontol olevate vabade rahaliste vahendite arvelt kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud investori valitud eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumides.

8.5. Investor kinnitab, et koos AutoInvesti kasutamise kinnitusega esitatud eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumide valik on tehtud investori äranägemisel ja see kajastab investori kavatsust sõlmida loovutamise lepinguid.

8.6. Investor vastutab valitud kriteeriumide ja tagajärgede eest, mis tulenevad AutoInvesti esitatud investeerimistaotlustest ning sõlmitud loovutamise lepingutest.

8.7. Investor saab tutvuda AutoInvesti funktsiooni abil sõlmitud loovutamise lepingutega oma isikliku portaalikonto vahendusel.

8.8. Investor võib AutoInvesti funktsiooni aktiveerida või selle kasutamise peatada või lõpetada igal ajal. Samuti võib investor muuta AutoInvesti kriteeriume või aktiveerida mitu AutoInvesti rakendust samal ajal, kui portaalihaldur on selle funktsiooni kasutamist võimaldanud. Kõik investeerimistaotlused, mis on AutoInvesti tingimuste muutmise ajal juba esitatud, jäävad aktiivseks ja neid ei saa tagasi võtta.

8.9. AutoInvest ei kujuta endast portaalihalduri pakutavat investeerimisnõustamist või -abi. Portaalihaldur ei kasuta oma otsustusõigust ega kanna vastutust kahju eest, mis investorile AutoInvesti funktsiooni kasutamise tagajärjel tekib.

9. JÄRELTURG

9.1. Investoril on õigus võõrandada portaali vahendusel laenupakkujatelt omandatud nõudeid teistele investoritele, kasutades selleks portaali järelturu funktsiooni. Investoritel ei ole õigust oma nõudeid võõrandada ega müüa muul viisil kui portaali järelturu kaudu.

9.2. Investor võib otsustada müüa kogu nõude või osa sellest järelturul, esitades järelturul edasimüügipakkumuse. Samuti sätestab investor muud edasimüügipakkumuse tingimused.

9.3. Investor võib valida nõude osa, mida investor soovib pakkuda järelturul kas allahindluse või juurdehindlusega või ilma selleta. Allahindlus või juurdehindlus arvutatakse selle nõude põhisumma alusel, mida portaali vahendusel edasimüügipakkumuse alusel pakutakse.

9.4. Edasimüügipakkumuse esitamisel kinnitab investor pakkumuse esitamise ajal siduva pakkumuse esitamist kõikidele portaali kasutavatele investoritele. Seejärel esitab investor portaalihaldurile volituse avaldada see nõue järelturul.

9.5. Kõikidel investoritel on õigus omandada kogu nõue või selle osa edasimüügipakkumuse esitanud investori määratud hinna eest, esitades selleks ostukinnituse.

9.6. Investor võib edasimüügipakkumuse tühistada igal ajal enne seda, kui nõue on teise investori või teiste investorite esitatud ostukinnituse alusel müüdud. Edasimüügipakkumus loetakse tagasivõetuks hetkel, kui seda ei ole enam järelturu pakkumuste nimekirjas.

9.7. Portaalihaldur võib investori edasimüügipakkumuse järelturul tühistada, kui sellel investoril on tähtajaks tasumata võlad. Edasimüügipakkumuse võib uuesti aktiveerida, kui võlad on tasutud. Samuti võib järelturu ajutiselt desaktiveerida, et tagada portaali nõuetekohane toimimine, st loovutamise lepingu kohaste maksepäevade ajal.

9.8. Portaalihalduril on õigus tühistada investori edasimüügipakkumus või ostukinnitus järelturul, kui portaalihalduril on portaali tingimuste või muu portaali vahendusel sõlmitud lepingu alusel tekkinud õigus piirata investori kasutusõigusi või need tühistada.

9.9. Kui teine investor (teised investorid) on esitanud edasimüügipakkumuse kohta ostukinnituse(d) piisavas summas, mis katab nimetatud nõude, loetakse edasiloovutamise leping sõlmituks. Ostukinnitus on investori tahteavaldus asjakohane nõue omandada ja selle alusel nõustub investor edasimüügipakkumuses esitatud ettepanekuga selles sätestatud tingimustel.

9.10. Ostukinnitust ei saa esitada, kui investoril puudub sel ajal portaalikontol piisav positiivne saldo.

9.11. Kui edasiloovutamise leping on sõlmitud, kannab portaalihaldur kokkulepitud edasimüügihinna uue omandaja portaalikontol olevate rahaliste vahendite arvelt edasimüügipakkumuse esitanud investorile. Tehinguteave on igale investorile nähtav tema portaalikontol. Nõude müünud investor võib oma positiivse saldo portaalikontolt välja võtta kooskõlas punktiga 5.8.

9.12. Edasiloovutamise lepingu sõlmimisel edastatakse laenusaaja kõik edasised nõudest tulenevad maksed punktis 7.3.3 kirjeldatud protsessi alusel uuele omandajale. Kui punktis 9 ei ole teisiti sätestatud, kohaldatakse punkti 6 sätteid ka edasiloovutamise lepingute suhtes.

9.13. Nõudeid ei tohi loovutada, võõrandada ega müüa kolmandatele isikutele ega muul viisil kui portaalis pakutavate teenuste kaudu. Kui nõue loovutatakse, võõrandatakse või müüakse sellegipoolest vastuolus eelmise lausega, ei ole selline loovutamine laenupakkujale, teistele investoritele ega portaalihaldurile siduv.

10. TEENUSTASUD

10.1. Investorid on kohustatud tasuma portaalihaldurile portaali vahendusel osutatavate teenuste eest teenustasu ja muid makseid teenuse osutamise ajal kehtiva hinnakirja alusel.

10.2. Investorid peaksid võtma arvesse, et nende pank võib rahaliste vahendite portaalikontol hoiustamise eest võtta lisatasu. Nimetatud vahendustasusid ei arvata teenustasust maha ja need peab arvestama investor, kui ta tasub makseid portaalihaldurile.

10.3. Teenustasu maksmise tähtpäeval debiteerib portaalihaldur tasutava summa investori portaalikontolt automaatselt. Investor on kohustatud tagama, et vajalikud rahalised vahendid on maksetähtpäeval portaalikontol olemas.

10.4. Portaalihalduril on õigus blokeerida investori õigused kasutada portaali vahendusel teenuseid, kui investor ei ole hinnakirjas ettenähtud teenustasu maksnud või kui investori portaalikontol puuduvad vajalikud vahendid, mida saaks teenustasu maksmiseks broneerida ja debiteerida.

10.5. Teenustasu või muude kulude maksmisega viivitamise korral on portaalihalduril õigus nõuda investorilt viivist hinnakirjas sätestatud määras.

10.6. Investori taotlusel võib portaalipidaja väljastada teenustasu või kulude kohta arve. Arve väljastatakse investorile elektrooniliselt portaali iseteeninduskeskuse või e-posti teel.

10.7. Investorid kinnitavad ja mõistavad, et nõuetelt teenitud kasumilt tuleb kooskõlas maksualaste õigusaktidega tasuda tulumaksu. Investorid vastutavad täielikult kõigi nõuetest tulenevate kohaldatavate maksude tasumise eest Eesti Vabariigi või investori elukoha- või registreerimisriigi õigusaktide alusel. Portaal arvab investorile ülekantavatest rahalistest vahenditest maha maksu ja muud kohustuslikud maksed, mida portaalihaldur peab maksma kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

11. LAENUPAKKUJA TAGASIOST

11.1. Loovutamise või edasiloovutamise lepingu asjakohaste sätete korral on laenupakkuja kohustatud nõude tagasi ostma, kui laenusaaja jätab laenulepingus sätestatud kohustused täitmata või kui see on muul viisil ette nähtud loovutamise või edasiloovutamise lepingus.

12. PORTAALI TINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUTMINE

12.1. Portaalihalduril on õigus portaali tingimusi ja/või hinnakirja ühepoolselt muuta.

12.2. Portaalihaldur teavitab investoreid portaali tingimuste ja hinnakirja muudatustest vähemalt üks (1) kuu ette, edastades sellekohase teabe investoritele elektrooniliselt e-posti teel või portaali vahendusel. Kui investor ei nõustu portaali tingimuste või hinnakirja muudatustega, on investoril õigus portaalikonto kasutamine lõpetada punktis 13.1 sätestatud korras.

13. LEPINGU LÕPETAMINE

13.1. Kui investor soovib portaalikonto kasutamise lõpetada, peab investor saatma portaalihalduri e-posti aadressile info@monestro.com asjakohase teate oma portaalikonto vahendusel või investori isikliku e-posti kaudu, mis on seotud portaalikontoga. Enne investori taotlusel portaalikonto kasutusõiguse lõpetamist i) peavad kõik portaali vahendusel sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused portaalihalduri ja teiste investorite vastu olema täidetud, ii) ei tohi investor olla esitanud ühtegi täitmata investeerimistaotlust ning iii) ei tohi investor omada ühtegi nõuet. Kui portaalikonto kasutusõigus on nõuetekohaselt lõpetatud, kannab portaalihaldur positiivse saldo investori portaalikontolt investori pangakontole kolme (3) tööpäeva jooksul, arvates sellest maha kõik hinnakirja kohased tasutavad summad.

13.2. Peale selle, et portaalihalduril on õigus investori portaalikonto punktides 3.10–3.12 ja 10.4 kirjeldatud viisil ajutiselt blokeerida, on portaalihalduril samuti õigus blokeerida investori portaalikonto või lõpetada selle kasutusõigus ilma etteteatamiseta järgmistel juhtudel:
13.2.1. investor on rikkunud portaali tingimusi või loovutamise või edasiloovutamise lepingut;
13.2.2. investor on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet või võltsitud dokumente;
13.2.3. portaalihaldur on tuvastanud investori või tema portaalikontoga seotud kahtlase tehingu või portaalihaldur kahtlustab oma subjektiivsel hinnangul muul viisil seotust rahapesu või terrorismi rahastamisega.

13.3. Investori portaalikonto kasutusõiguse lõpetamisel kooskõlas punktiga 13.2 on portaalihalduril õigus olenevalt asjaoludest või kehtivatest õigusnõuetest otsustada, kas jätkata nõuete haldamist investori nimel või kasutada õigust lõpetada asjakohased loovutamise või edasiloovutamise lepingud ühepoolselt nendes sätestatud korras.

13.4. Portaalihaldur võib investori portaalikonto kasutusõiguse ühepoolselt lõpetada ka muul põhjusel, saates investorile teate portaalikontoga seotud investori e-posti aadressile või portaalikonto vahendusel vähemalt kümme (10) tööpäeva ette. Teate saamise hetkest ei saa investor portaalis uusi tehinguid teha ega portaalikontot kasutada. Siiski võib portaalihaldur oma äranägemisel lubada investoril tema nõuded järelturul võõrandada. Portaalihaldur jätkab asjakohasele investorile sel ajal kuuluvate aktiivsete nõuete haldamist.

13.5. Kui investor soovib portaalikonto kasutamise lõpetada, peab investor saatma portaalihalduri e-posti aadressile info@monestro.com asjakohase teate oma portaalikonto vahendusel või investori isikliku e-posti kaudu, mis on seotud portaalikontoga. Enne investori taotlusel portaalikonto kasutusõiguse lõpetamist i) peavad kõik portaali vahendusel sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused portaalihalduri ja teiste investorite vastu olema täidetud, ii) ei tohi investor olla esitanud ühtegi täitmata investeerimistaotlust ning iii) ei tohi investor omada ühtegi nõuet. Kui portaalikonto kasutusõigus on nõuetekohaselt lõpetatud, kannab portaalihaldur positiivse saldo investori portaalikontolt investori pangakontole kolme (3) tööpäeva jooksul, arvates sellest maha kõik hinnakirja kohased tasutavad summad.

14. VASTUTUS JA PIIRANGUD

14.1. Investor vastutab täielikult selle eest, et tehingud, mis ta on portaalis teinud, on seaduslikud. Investor ainuvastutab kahju eest, mille on tinginud loata teguviis, ebaseaduslik tegevus või portaali tingimustest või loovutamise lepingutest tulenevate kohustuste täitmata jätmine hooletuse tõttu.

14.2. Portaalihaldur vastutab üksnes tahtliku või raskest hooletusest tingitud teguviisi eest ja sellisel juhul on investoril õigus saada hüvitist sellisest teguviisist otseselt tulenenud varalise kahju katteks. Hüvitatav kahju piirdub kahju tekkimise ajal portaalikontoga seotud kahjusummaga ja see ei hõlma saamata jäänud kasumit.

14.3. Portaali tingimustega nõustudes kinnitab investor, et ta teeb kõik investeerimisotsused iseseisvalt ja oma vastutusel teabe põhjal, mida investor peab sellise otsuse tegemiseks vajalikuks ja piisavaks.

14.4. Portaalihaldur ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud laenupakkuja või laenusaaja esitatud ebaõige, puudulik või eksitav teave. Portaalihaldur tugineb selliste laenupakkujate esitatud teabele, kes on portaalihalduri valitud koostööpartnerid. Laenupakkujad on kinnitanud, et nende tegevus on seaduslik ja kooskõlas kohaldatavate õigusnõuetega ning et igalt laenusaajalt saadud andmed on õiged ja täielikud. Krediidiskoor, mille portaalihaldur laenusaaja kohta avaldab, põhineb asjaomase laenupakkuja hinnangul ega anna investoritele mingit garantiid, et laenusaaja on oma kohustused täitnud.

14.5. Kui investor ei pea laenupakkuja kinnitusi ega hinnangut piisavaks, ei peaks investor portaali vahendusel tehinguid tegema.

14.6. Kui investeerimistaotlusi esitab portaali vahendusel isik, kes teeb investeeringuid äri- või kutsetegevusena, vastutab see investor täielikult kutseliste investorite suhtes kohaldatavate seadusenõuete täitmise eest.

14.7. Investor vastutab täielikult selle eest, et ta on tutvunud lepinguvormidega, mis portaalihaldur on koostanud selleks, et hõlbustada portaali vahendusel pakutavate teenuste osutamist. Investor vastutab täielikult õiguslike tagajärgede eest, mis tulenevad portaali teenuste kasutamisest.

14.8. Peale selle ei vastuta portaalihaldur kahju eest, mis võib tekkida seoses järgmisega:
14.8.1. investorite poolt portaali vahendusel esitatud andmete ja dokumentide õigsus ja/või täpsus;
14.8.2. portaali vahendusel tehtud tehingute õiguslik kehtivus, sealhulgas puudused seoses tehingutes osalevate isikute teo või õigusvõime või esindusõigusega;
14.8.3. investor müüb nõude alla- või juurdehindlusega;
14.8.4. investor ei täida portaali tingimusi või loovutamise või edasiloovutamise lepingut;
14.8.5. investori portaalikontole ligipääsu saanud kolmandate isikute loata tegevus, mis on toime pandud enne portaalikonto blokeerimist punkti 3.7 alusel;
14.8.6. portaalikonto kasutamise katkestused, mida portaalihalduril ei ole võimalik kontrollida;
14.8.7. laenusaaja on laenulepingut rikkunud.

14.9. Portaalihaldur ei ole kohustatud tasuma asjakohast nõuet ega muid investorile tasutavaid makseid enne, kui see makse on asjaomaselt laenupakkujalt laenulepingu alusel laekunud.

14.10. Kui investeerimistaotlus on esitatud ja loovutamise lepingu sõlmimise nõusolek on antud, ei ole investoritel õigust saada portaalihaldurilt hüvitist nõude hinna või selle osa eest.

14.11. Portaali vahendusel esitatud investori sisselogimisandmete kasutamist loetakse piisavaks tõendiks selle kohta, et investor on andnud volituse portaalis tehinguid sõlmida.

14.12. Portaali tingimuste pooled ei vastuta kohustuste rikkumise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks peetakse asjaolusid, mida kohustatud isik ei saa mõjutada (nt elektrikatkestus, sideliinide rike, üldine arvutisüsteemide häire, riigiasutuste vastuvõetud regulatiivaktid, streik, sõjategevus, kohalik või rahvusvaheline pandeemia, loodusõnnetused), või asjaolusid, mida pooled ei saanud ära hoida ega ette näha. Kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud või need enam ei kehti, peab asjaomane pool viivitamata jätkama oma kohustuste täitmist.

14.13. Portaalihalduril on õigus piirata ligipääsu portaalile hooldustööde ja paranduste tegemise ajal. Portaalihaldur ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud portaali funktsioonide katkestustest.

15. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

15.1. Portaalihaldur töötleb investorite isikuandmeid kooskõlas privaatsuspõhimõtetega.

16. PORTAALIHALDURI PANKROT

16.1. Kui kohtulahendi alusel on kuulutatud välja portaalihalduri pankrot, lõpetatakse investorite portaalikontode kasutusõigus viivitamata ja portaalikontol olev positiivne saldo kantakse investoritele tagasi. Investorite rahalised vahendid, mida hoitakse portaalihalduri pangakontol, ei moodusta portaalihalduri pankrotivara osa. Portaalihaldur hoiab neid rahalisi vahendeid investorite nimel üksnes käsundisaajana.

16.2. Sellisel juhul teavitatakse investoreid portaali vahendusel tehtud tehingutest e-posti teel.

16.3. Portaalihalduri pankrot ei mõjuta portaalis juba sõlmitud loovutamise või edasiloovutamise lepingute kehtivust ega omandajate ja laenusaajate õigussuhteid.

16.4. Portaalihalduri pankroti korral hoolitseb portaalihaldur nõuetekohaselt selle eest, et nõuete haldamine portaali vahendusel jätkub. Investoreid teavitatakse nimetatud muudatusest.

17. LÕPPSÄTTED

17.1. Kui investor registreerib portaalis konto ja seeläbi nõustub portaali tingimustega, kinnitab ta, et tal on täielik teo- või õigusvõime, õigus teha otsuseid, omandada nõudeid ning sõlmida loovutamise ja edasiloovutamise lepinguid ning et ta mõistab kõiki võimalikke riske.

17.2. Investor kinnitab ja nõustub, et kõik tehingud, mis on tehtud portaali vahendusel investori portaalikonto kaudu, loetakse asjakohase portaalikonto omanikuna registreeritud isiku tegevuseks. Seega tuleb portaalihaldurit kooskõlas punktiga 3.8 viivitamata teavitada, kui kolmandad isikud on saanud ligipääsu investori sisselogimisandmetele.

17.3. Investor ei tohi võtta laenusaajaga ühendust seoses laenusaaja vastu oleva nõudega. Investor mõistab, et portaalihaldur ega laenupakkuja ei avalda laenusaaja kohta teavet, mis annab võimaluse laenusaaja või tema asukoha tuvastada. Investor ei tohi kasutada laenusaaja leidmiseks sidevahendeid ega sotsiaalvõrgustikke ning investor ei tohi laenusaajat külastada. Investor ei nõua laenusaajalt ilma portaalihalduri sekkumiseta ühtegi makset ega esita laenusaaja vastu nõudeid kohtu ega vahekohtu kaudu.

17.4. Kõik portaali vahendusel tehtavad tehingud sõlmitakse eurodes (€).

17.5. Kõik teated, mis investorid esitavad portaalihaldurile või teistele investoritele, tuleb koostada kirjalikult ja esitada portaali vahendusel või saata e-posti aadressilt, mis on seotud investori portaalikontoga. Posti teel saadetud teated loetakse kättesaaduks viiendal (5.)kalendripäeval pärast postiteenuse osutaja märgitud kuupäeva. E-posti teel saadetud teated loetakse kättesaaduks, kui nende saatmisest on möödunud 24 tundi.

17.6. Portaali tingimuste pooled ei tohi avaldada teavet, mis tuleneb portaali tingimustest või portaalis sõlmitud lepingutest, kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

17.7. Portaali tingimustele ja nendest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme.

17.8. Portaali tingimustest tulenevad poolte vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

17.9. Küsimuste, probleemide, soovituste või kaebuste korral võtke ühendust portaalihalduriga e-posti aadressil info@monestro.com. Vajalikku tuge või nõuandeid saab küsida ka Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt või Euroopa tarbijakeskuste võrgustikult (ECC-Net). ECC-Net on kättesaadav igas Euroopa riigis.