LAENUANDJAD

 

OÜ Fresh Finance

7 – medium risk

 

Loan type

 

Credit line Consumer loan Refinancing loan
Country

 

Flag: Estonia on Apple
Currency

 

EUR
Omavastutus

 

20%
Buyback guarantee

 

Buyback guarantee yes
Total loan portfolio

 

1 775 000 EUR
Borrower interest

 

16%-47,5%
Investoritele pakutav intress

 

10%
Credit mediator license number

 

4.1-1/45
Issued on

 

March 28, 2016

 

MILLINE ON MEIE LAENUANDJATE LISAMISE PROTSESS?

Meie hoolsuskohustuse menetlus ja krediidiandjate hindamissüsteem on jagatud viieks kategooriaks, mille raames Monestro teostab põhjalikku analüüsi.
Hoolitseme omalt poolt selle eest, et meie platvormile registreeritud krediidiandjad oleks rahaliselt tugevad ettevõtted, mis tegutsevad stabiilses ja reguleeritud keskkonnas.

1. Laenuandja usaldusväärsus ja nendepoolne rahapesu tõkestamisenõuete täitmine.

Küsime alati ettevõtte ja grupi organisatsiooni struktuuri plaani tagamaks, et need poleks keerulised. Seejuures kontrollime, et juhtkond oleks usaldusväärne ning nende kohta puuduks meedias negatiivne tagasiside. Samuti kontrollime, et nende praegune strateegia ja tööviisid oleks kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Lõplik heakskiit tehakse õigusliku dokumentatsiooni ja peamiste protsesside kirjelduste põhjaliku analüüsi kaudu, tagades rahapesu tõkestamise nõuete ja sisekontrolli kasutamise ning õiglase turunduse ja reklaamistrateegiate kasutamise.

2. Laenukvaliteet ja kasumlikkus.

Genereerimaks meie investoritele stabiilsemat kasumit oleme Monestros eelkõige huvitatud vähem riskantsetest, kõrge kvaliteedilistest laenudest. Iga laenuandja, kes soovib meie platvormi kaudu laene vahendada peab esitama oma portfelli koos varasemate andmetega, mis annaks edasi info nii varasema eduka laenutegevuse kui ka halvasti läinud laenude numbrite kohta, mis peaks olema võrreldavad majandusharu keskmiste arvudega.

3. Laenuhalduse kvaliteet ja võlgade sissenõudmine.

Meie analüütikud tagavad, et laenuandjatel oleks tõhusad laenukvaliteedi ja krediidivõimelisuse hindamise mudelid. Sealjuures küsime ülevaadet nende poolt kasutatavast põhilisest IT-platvormist, nende riskijuhtimise poliitikast ning laenukontrolli – ja taastumisprotsessist. Kõik see peab näitama võimet täita oma kohustusi meie investorite ja meie ees, tagades õigeaegsed laekumised.

4. Ettevõtte stabiilsus ja pikaajaline vastutus.

Krediidiandjatel palutakse esitada vähemalt viimase kolme aasta aasta- ja kuuaruanded perioodi kohta alates viimasest aastaaruandest ja prognoosidest. Meie analüütikud auditi aruannete kohta ning viimaste sisemiste muudatuste kohta tagades, et krediidiandjate bilansid oleks kasumis. Samuti keskendume ettevõtte arengukavade analüüsimisele – eesmärgiga teha pikemas perspektiivis paremaid prognoose.

5. Juba registreeritud krediidiandjad.

Hoolsuskohustuse kontroll jätkub ka peale seda, kui krediidiandja on süsteemis juba registreeritud. Teostame kord kvartalis ülevaateid krediidiandjate finantsidest ning küsime igal aastal auditeeritud aruandeid. Lisaks sellele jälgime tähelepanelikult iga laenuportfelli tootlust ning tagame, et laenuandjad täidaksid pidevalt oma kohustusi ja oleksid pikaajaliselt vastavuses kõigi eespool nimetatud kriteeriumitega.

MEIE RISKIHINDAMISE HINDAMISE SÜSTEEM

Monestros püüame muuta oma laenuandjate riskikvalifikatsiooni võimalikult tõhusaks ja läbipaistvaks.

Meie riskikvalifikatsioon kajastab seda, kui stabiilsed või riskantsed on investeerimisvõimalused meie investorite jaoks. Me teame, et kõrgemad investeeringutasuvuse määrad on tavaliselt seotud kõrgemate riskihinnanguga.

Meie hindamise mudel põhineb nõuetekohasel hoolsusel ja riskide hindamise tavadel laenuandja kaasamise hetkel. On oluline mainida, et laenuandjate hinnang võib meie kvartaalse riski ülevaatuse käigus muutuda.

 

10-9-8 / Madal risk

Laenuandja peab vastama kõigele, või vähemalt enamikele allpool toodud kirjeldustele.

Laenuandja on tuntud ja rahaliselt terve – vähemalt viimase kahe aasta jooksul stabiilse või kasvava turupositsiooniga, positiivse omakapitali ja puhas põhitegevuse tulu, millele lisandub DSCR (võlgade teenuse katvuse suhe) üle 1,2.

Samal ajal on ettevõttel hästi toimiv portfell, millel on ajalooliste andmete põhjal madal mittetöötavate laenude määr. Laenude väljaandmine on läbi mõeldud läbipaistva ja tõhusa sisemise skoorimudeliga.

Laenuandja on küps või kasvav, hästi reguleeritud ja pädev ettevõte, millel on tõhusalt kavandatud ja rakendatud tavad, sisekontroll ja pikaajaline fookus. Selle skoori saamiseks peaks ettevõte olema auditeeritud tunnustatud audiitorfirma poolt.

 

7-6-5 / Keskmine risk

See laenuandja on rahaliselt mõnevõrra nõrgem, kuid on endiselt stabiilne ettevõte. Keskmise turuosa ja nišiga on ettevõtte positiivne põhitegevuse netotulu ja jooksev suhe (käibevara vs lühiajalised kohustused) üle 1.

Laenuandjal on hea tootlusega portfell, mille ajalooliselt tagasimakstud laenud on keskmise kuni ülemise määraga ja viimase kahe aasta jooksul stabiilne laenuportfelli maht.

Laenuvõtjate hindamismudel ja sissenõudmise osakonna efektiivsus on kohustuslikud.

Laenuandja on pädev ettevõte, millel on läbipaistvad ajaloolised andmed ja mida auditeerib välisturu tarnija, eelistatavalt tuntud audiitorfirma.

 

4-3-2 / kõrge riskiga

See laenuandja ei ole viimase 2–3 (aasta) jooksul stabiilne olnud või tal võib olla nõrk turupositsioon. See võib olla küps ettevõte, kes on oma äri ümber struktureerimas, või idufirma, kes pole veel oma turuosa omandanud.

Selle ettevõtte ajalooline mittetöötavate laenude määr on suhteliselt kõrge. Üldine portfelli tootlus on siiski positiivne.

Sellel võivad olla negatiivsed finantssuhted ja tootlus. Viimase kahe aasta jooksul peaks aga olema positiivne trend ning laenukapital peab olema võimeline katma mittetöötavaid laene ja täitma investorite ees võetud kohustusi (tagasiostukohustus).

 

1 / Laenuandjad, kes pole meie riskihindamist läbinud.

On palju laenuandjaid, kes pole meie nõuetekohast hoolsusl ja riskihinnangut läbinud. Sellised ettevõtted ei pruugi kvantitatiivsete või kvalitatiivsete põhjuste tõttu pardale saada.

Kvantitatiivsed põhjused oleksid olulised finantstulemusega seotud probleemid ja nõrk finantsseisund.

Kvalitatiivsed põhjused on ebakindel turunišš, juhtkonna ebaprofessionaalne või petturlik tegevus, sisekontrolli puudumine või käsitsi toimimine.