INVESTORITE KAITSE

Monestros võtame investorite kaitset tõsiselt. Meie riskide maandamise poliitika hõlmab mitut kihti, mis aitavad kaitsta investoreid saamata jäänud laenu tagasimaksete ja maksete viivituste eest.

Laenuandja riskijuhtimine

Monestro platvormil saab olema suur valik laenuandjaid. Meie riskimeeskond hindab enne platvormiga liitumist hoolikalt igat laenuandjat. Enne koostöö alustamist viime läbi nõuetekohase hoolika menetluse iga tulevase laenuandja suhtes. Teeme põhjaliku analüüsi finantsaruannete, juhtimiskvaliteedi, aluspõhimõtete, krediidi kvaliteedi, laenuportfelli tulemuslikkuse ja andmete täpsuse kohta. Püüame tagada, et laenuandja vastaks Monestro platvormile kehtestatud rangetele riskistandarditele. Pärast partnerluse käivitamist jälgime jooksvalt laenuandja riske.

Samal ajal tahame tagada täieliku läbipaistvuse ja teeme seega riskihindamisel koostööd kolmandate osapooltega. Töötasime välja laenuandja nõuetekohase hoolsuse protsessi koostöös BIG4 auditibüroodega. Riskide hindamiseks kasutame ka (CRIF-i andmebaasi) teenuseid; palun kontrollige meie laenuandjate auditiaruandeid. Erinõuded laenuandjatele: pole loodud vähem kui aasta tagasi ning rakendatakse kõiki rahapesu tõkestamise eeskirju (EEA, UBO). Lisaks võivad nad meie platvormile üles panna ainult tarbimislaene, samal ajal kui nende omakapital (üksuse või grupi omakapital) on positiivne ning portfelli suurus alates 500 000 eurot.

AML * (rahapesu tõkestamine) – seaduste ja määruste kogum, mis takistab kurjategijatel ebaseaduslikult saadud raha maskeerida seadusliku sissetulekuna.

* CRIF * rahvusvaheline ettevõte, mis on spetsialiseerunud krediidibüroo, äri- ja krediidiriskiteabe edastamisele. (https://www.crif.com/)

EEA * (Euroopa Majanduspiirkond), mis koosneb Euroopa Liidu (EL) liikmetest ja kolmest Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riigist (Island, Liechtenstein ja Norra).

UBO * (lõplik abisaaja omanik), vastavalt AMLi ja CTF-i õigusaktidele – peab olema teada juriidiline isik või üksus, kes saab lõplikult kasu määratud investeeringust. (https://www.swift.com/your-needs/financial-crime-cyber-security/know-your-customer-kyc/ultimate-beneficial-owner-ubo)

Laenude väljastuspoliitikad

Individuaalsel laenutasandil väljastavad laenuandjad laene vastavalt oma väljakujunenud riski- ja krediidihindamise poliitikatele. Nende hulka kuuluvad mitte ainult valdkonna standardprotsessid, nagu identiteet, krediit, taskukohasus ja pettused, et tagada laenuvõtjate krediidivõime, vaid ka rida täiustatud kontrolle, mis tulenevad laenuandja klientide eripärast ja käitumismustritest.

Iga ettevõtte poolt teostatav täpne väljastuspoliitika võib erineda. Siiski on peamised põhimõtted samad:
Teeme koostööd ainult ettevõtetega, kes on laenude väljastamisel välja töötanud järjepidevad hindamismudelid laenuvõtjate hindamiseks ja kasutavad andmete valideerimiseks võimaluse korral kolmandate osapoolte andmeallikaid, näiteks krediidibüroosid.

Laenude algatajate hindamise käigus uurime lisaks ametlikele poliitikatele ka nende rakendamist, tagades, et need vastavad meie rangetele kriteeriumidele.

Omavastutus

Kõik laenude väljastajad, kes paigutavad laene Monestro platvormile, peavad oma bilansis hoidma teatud protsendi igast laenust. Omavastutus viitab sellele, kui suure osa nende vahenditest hoiab laenuandja igas laenus. Näiteks kui omavastutus on 10% ja laenuandja väljastab laenuvõtjale 1000-eurose laenu ja paigutab selle laenu siis Monestro platvormile, siis on investoritele investeerimiseks saadaval ainult 900 eurot; laenuandja jätab oma bilanssi 100 eurot. Omavastutus tagab, et laenuandja huvid on tihedalt kooskõlas investorite huvidega – mõlemal poolel on laenus osalus.

Tagasiostukohustus

Investorite kaitsmiseks laenuvõtjate kohustuste täitmatajätmise eest, pakuvad kõik Monestro platvormil olevad laenufirmad tagasiostukohustust. Tagasiostukohustus tähendab, et kui laenu tasumisega viivitatakse rohkem kui 60 päeva, ostab laenuandja investeeringu tagasi põhiosa nimiväärtuse ja kogunenud intressi ulatuses. See kehtib tingimusel, et laenuandja on jätkuvalt tegutsev ettevõtte. Enamik laene koguvad intressi ka hilinenud perioodil, olenevalt laenuandja reeglitest. Selle kohta saate lähemalt lugeda laenuandjate üksikasjadest veerus “Intressitulu viivitatud maksetest”. Tagasiost toimub automaatselt ja ilma investorite poolelt täiendavate jõupingutusteta. Turul on tagasivõtukohustusega laenud tähistatud tähisega Buyback guarantee yes.

Üldiselt on tagasiostukohustusega laenude intressimäär madalam kui ilma selleta laenude puhul – erinevus on ligikaudne hinnanguline aastane mittetöötava võla määr. Laenuandjad võtavad laenuvõtjatelt kõrgemaid intressimäärasid, kui Monestro platvormil investoritele pakutavad intressimäärad. Erinevus katab haldus- ja turunduskulud ning moodustab laenuandja kasumimarginaali. Tagastamiskohustuse hoidmisega hoiab laenuandja laenusaaja maksejõuetuse riski enda poolel. Selle riski kompenseerimiseks võtab laenuandja laenuvõtja makstud intressidest suurema osa. Teisisõnu, laenuandja haldab tagasiostukohustust intressimääralt, mis on jaotatud laenuvõtjatele kehtestatud intressimäära ja investoritele antava intressimäära vahel.

Samal ajal keskendume võimalike maksejõuetusriskide maandamiseks laenuandjatele, kellel on mitetöötava portfelli edasimüügi lepingud. Võlas olevate laenude mahakandmise asemel müüakse tõenäoliselt võlgade sissenõudmisele spetsialiseerunud kolmanda osapoole ettevõttele. Siiski on oluline märkida, et kõik laenuandjad ei kasuta sellist praktikat.

Vabatahtlik tagatisfondid

Vabatahtlik tagatisfondid annavad investoritele täiendava turvalisuse. Selle täpsed tingimused on kokku lepitud laenuandja ja Monestro vahelises lepingus. Üldsõnaliselt tähendab see seda, et laenuandja lubab investorilt investeeringu tagasi osta kui lubatud tagasiostugarantii tagasimakseid tagasi ei saada. Kui käendaja on investeerimisvahendi vahendaja, siis peab käendaja looma tagatisfondi kuhu makseid regulaarselt kogutakse (nt 1%). Laenuandja teeb tagatisfondist investorile hüvitusmakseid kui tagatise tingimused on täidetud. Tagatisfondi kasutatakse investoritele tagasimaksmiseks ulatuses, milles raha on kogutud maksejõuetuse korral.

Igakuiselt teeme reservi sissemakseid omavahenditest. Sissemaksete suuruse määrame meie sõltuvalt riskihinnangust. Tavaliselt on reservi igakuine sissemakse 0,35% – 0,55% kõigi nõuete täitmata põhisummadest. Makseviivituse korral kasutatakse tagatisfondis olevat raha investoritele tagasimaksmiseks selles ulatuses, mis mahus on raha kogutud.

Mitmekesistamise võimalused

Kas olete kunagi kuulnud klassikalisest riskijuhtimise väljendist “ärge pange kõiki oma mune ühte korvi”? Mitmekesistamine on pikaajaliste finantseesmärkide saavutamisel kõige olulisem komponent, vähendades samal ajal riski. Monestro platvormil saavad investorid hõlpsamini hajutada kui kunagi varem. Meie platvorm pakub võimalusi mitmekesistada, investeerides erinevate laenuvõtjate, algatajate, laenutüüpide ja geograafiliste piirkondade laenude murdosadesse – alates 10 eurost investeeringu kohta. Veelgi enam, kui investorid sisestavad soovitud mitmekesistamisparameetrid meie Auto Investi tööriista, siis juhtub see kõik automaatselt!
Kõik need tegurid koos aitavad investoreid kaitsta ja muudavad Monestro platvormi lihtsaks, läbipaistvaks ja mitmekesiseks investeerimiskogemuseks. Nagu kõigi investeerimisvormide puhul, on ka Monestro platvormi kaudu laenudesse investeerimisel teie kapitalil risk raha kaotada. Kuid me teeme kõik endast oleneva, et see risk oleks võimalikult madal.

Kuidas investeeringuid kaitstakse?

Konkurentsivõimeline tootlus

Pakume kindlat tasakaalu kasumlikkuse ja riski vahel. Samas eeldame, et investorid kasutavad meie mitmekesistamisvõimalusi, et investeerida laenude murdosadesse ja seeläbi riski hajutada.

Tagasiostukohustus

Teie meelerahu tagamiseks kaitseb kõiki laenulepinguid tagasiostu kohustus.

Tagatisfond

Kõigi laenude puhul, mille puhul on tagatisfond kokku lepitud, teeb Monestro regulaarselt fondile sissemakseid 0,35% -0,55% ulatuses. Makseviivituse korral kasutatakse tagatisfondis olevat raha investoritele tagasimaksmiseks selles ulatuses, mis mahus on raha kogutud.

Investorite kaitsmine on meie jaoks esmatähtis

Krediidiandjate nõuetekohase hoolsuse protsess ja ulatus töötati välja koostöös Suure neliku raamatupidamisfirmaga.

MILLISED RISKID KAASNEVAD PLATVORMILE INVESTEERIMISEGA?

 

Nagu iga finantsturu puhul, võib P2P laenu investeeringute turg kogeda muutusi ja kõikumisi. Kuigi Eesti P2P turg muutus viimase P2P õigusaktiga reguleeritumaks siis üldiselt on P2P turg suhteliselt uus ja kiiresti kasvav valdkond ning sellega seotud regulatsioonid võivad tulevikus muutuda. Need muudatused võivad mõjutada nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi intressimäärasid ning ka meie laenuandjaid või meie ärimudelit ja protsesse tulevikus. Selle riski maandamiseks ja prognoosimiseks uurime oma hoolsuskohustuse osana laenuandja finantskeskkonda ja jälgime pidevalt selle eeskirjade muudatusi. Palun loe lähemalt Monestro platvormiga kaasnevatest riskidest siit.

Paljude tegurite tõttu nagu majanduslangus, kriis ja teatavad geopoliitilised sündmused on meil raske ennustada kahjulikke mõjusid ja tulemusi kaugemas tulevikus. Nagu ka teiste investeerimise valdkondade puhul võivad need tegurid mõjutada üldist turgu ja seega ka teie investeeringu väärtust ja selle likviidsust. Seetõttu soovitatakse investeeringuid mitmekesistada erinevate varatüüpide ja geograafiate vahel.

P2P LAENUD ON VÄHEM RISKANTSED

Kuigi igal investeeringul on kahjumi risk – P2P laenudesse investeerimisel on tunduvalt vähem lühiajalist volatiilsust ja tavaliselt madalam risk kui näiteks aktsiatesse investeerimisel. Samuti vajab see alustamiseks vähem algkapitali kui kinnisvara investeeringud.

Samal ajal kui Monestro keskmine aastane intressimäär on 5-15%, pakuvad P2P investeeringud suuremat kasumit kui sarnased, kuid traditsiooniliselt ohutumad investeerimise võimalused näiteks võlakirjad (ettevõtete võlakirjade keskmine tootlus vahemikus 3 –5%).

Hoiused: keskmine intressimäär etteteatamise tähtajaga kuni 3 kuu jooksul EMPs lõpetatavate pangahoiuste puhul (1. jaanuar 2003 – 30. nov 2019). Allikas Allikas

Võlakirjad: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index keskmine aastakasum viimase 15 aasta jooksul (seisuga 31. jaanuar 2020). Allikas

Lähtevarud: MSCI maailma aastapõhine netotulu (29. dets 2000 – 31. jaanuar 2019). Allikas

Kinnisvara: S & P Global Property (USD) aastapõhine tulu viimase 10 aasta jooksul alates 6. veebruarist 2020. Allikas